Bergens ledende entreprenør­selskap

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer.

Likestilling i LAB Entreprenør AS

Selskapet hadde 201 ansatte pr. 31.12.2021 herav 20 kvinner. Av disse jobber 4 I administrasjonen, resten prosjektrelatert. Entreprenørbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men det ønsker LAB å endre.

LAB skal være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn. Initiativet «De beste folka» startet i 2018, og i den forbindelse ble det satt et mål om å øke kvinneandelen i LAB. For å gjøre LAB til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte, er det derfor satt i gang flere tiltak både når det gjelder rekruttering, tilrettelegging av jobb samt holdningskampanjer.

LAB Entreprenør har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter. LAB har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. Målene og levereglene er nedfelt i selskapets Adferdskode. Alle ansatte i LAB må ved ansettelse skrive under på at de har fått Adferdskoden og at de forplikter seg til å etterleve den. Adferdskoden har i tråd med Diskrimineringsloven til formål å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, eksempelvis nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner knyttet til varsling av kritikkverdige forhold i LAB, herunder brudd på lover og etiske retningslinjer, og det er etablert en elektronisk varslingsportal på lab.no/varsling. Varslingssystemet gjelder både internt og eksternt, og det er oppnevnt et varslingsutvalg som skal følge opp dette.

Alle fellesfasiliteter i LAB sine kontorer er tilrettelagt for at de skal kunne brukes av alle ansatte, også de med nedsatt funksjonsevne. Individuell tilrettelegging av arbeidsplassen gjøres i den grad det er mulig ut fra arbeidets art.

En trygg arbeidsplass

LAB skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.

lab-om-oss-3

Kompetanse og effektivitet

Våre byggeprosjekter er ofte komplekse med en rekke utfordringer. For å ivareta dette satser LAB på medarbeidere med både høy formell utdanning og lang relevant erfaring.

Vi har bygget opp organisasjonen slik at vi lett kan etablere gode prosjektteam sammensatt av personer med ulik alder, erfaring og sosial bakgrunn.

Like viktig som å ha dyktige og kompetente medarbeidere, er det å ha samarbeidspartnere som også besitter høy kompetanse. Derfor samarbeider vi kun med arkitekter, rådgivere og underentreprenører som verdsetter og forstår viktigheten av et tett og godt samarbeid. Sammen er vi effektive og løsningsorienterte når vi gjennomfører prosjekter for kundene våre.

I LAB er vi opptatt av god erfaringsoverføring og det legges vekt på å ha en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen.

Alle våre prosjekter gjennomføres basert på LEAN-prinsipper.

lab-om-oss-4

Samarbeid

LAB Entreprenør har som målsetting å fremstå som den mest samarbeidsvillige og løsningorienterte aktøren i bransjen. Våre aktive eiere og dyktige medarbeidere sørger gjennom tilstedeværelse og innlevelse å skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Lager

LAB eier et tidsriktig og moderne lager på Toppemyr i Åsane på totalt 17 mål.

lager-1

LAB har levert over 500 prosjekter over hele Hordaland siden 1998