Bærekraftig entreprenørskap

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer.

Virksomhetsstyring

De ansatte har vært med å bygge opp om LAB sitt omdømme som et selskap som er til å stole på. Dette omdømmet blir hver dag påvirket av adferden til hver enkelt ansatt.

Personvern

LAB er et konsern selskap i rask vekst og i konkurranse. Vekst og lønnsomhet er avhengig av at vi hele tiden har et mål om å avdekke eventuelle feil eller mangler i våre tjenester, prosesser og produkter. Etterlevelse av våre kjerneverdier er derfor avgjørende for at vi skal lykkes over tid i markedet.

Vår konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at vi er til å stole på. Vi ber derfor alle våre medarbeidere om å tenke og handle i henhold til våre kjerneverdier. Ledere i LAB har et overordnet ansvar for å utøve ledelse slik at det bygges en kultur der ryddig adferd anerkjennes, settes pris på og etterleves. Adferdskoden skal benyttes i organisasjonsutviklingsprosesser for å etablere en slik kultur, for å skape engasjement og utvikle kompetanse.

Vi har grunn til være stolte av det selskapet vi har skapt. Det som er bygd opp over mange år, kan rives ned av enkelthendelser. Vi må derfor være kompromissløse når det gjelder å etterleve denne adferdskoden og handle i overensstemmelse med våre kjerneverdier.

Ledergruppen i LAB

LAB jobber langsiktig med tiltak som skal øke kvinneandelen og sikre mangfold og like karrieremuligheter. Vi har som mål å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver og medarbeidertilfredsheten skal være like høy hos alle.

LAB skal være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn. Initiativet «De beste folka» startet i 2018, og i den forbindelse ble det satt et mål om å øke kvinneandelen i LAB. For å gjøre LAB til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte, er det derfor satt i gang flere tiltak både når det gjelder rekruttering, tilrettelegging av jobb samt holdningskampanjer.

LAB Entreprenør har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter. LAB har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. Målene og levereglene er nedfelt i selskapets Adferdskode. På våre byggeplasser møter medarbeidere og samarbeidspartnere plakater og annet materiell med et enkelt budskap på flere språk. Hos oss er alle like mye verdt.

Mangfold i LAB

For å rekruttere, utvikle og beholde de beste folka, må vi rekruttere talenter fra et bredt og mangfoldig utvalg. Ulike perspektiver gir bedre beslutninger, og derfor skaper mangfold verdi og økt konkurransekraft.

En trygg arbeidsplass

LAB skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.

skodvin_sigurd_lab_03

Vi har bygget opp organisasjonen slik at vi lett kan etablere gode prosjektteam sammensatt av personer med ulik alder, erfaring og sosial bakgrunn.

LAB har som målsetting å fremstå som den mest samarbeidsvillige og løsningorienterte aktøren i bransjen. Våre aktive eiere og dyktige medarbeidere sørger gjennom tilstedeværelse og innlevelse å skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Like viktig som å ha dyktige og kompetente medarbeidere, er det å ha samarbeidspartnere som også besitter høy kompetanse. Derfor samarbeider vi kun med arkitekter, rådgivere og underentreprenører som verdsetter og forstår viktigheten av et tett og godt samarbeid. Sammen er vi effektive og løsningsorienterte når vi gjennomfører prosjekter for kundene våre.

I LAB er vi opptatt av god erfaringsoverføring og det legges vekt på å ha en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen.

Alle våre prosjekter gjennomføres basert på LEAN-prinsipper.

Kompetanse og effektivitet

Våre byggeprosjekter er ofte komplekse med en rekke utfordringer. For å ivareta dette satser LAB på medarbeidere med både høy formell utdanning og lang relevant erfaring.

Verdier

LAB er et verdibasert selskap. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve kjerneverdiene.

 • null
  Til å stole på
 • null
  Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav
 • null
  Grundighet og hardt arbeid
 • null
  Vilje til lønnsom vekst
 • null
  Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

Klima og miljø

LABs visjon er vi skal redusere fotavtrykket og være ledende i å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter. Det innebærer å tilby energiløsninger som reduserer energibehovet og bygge ut og fornye fornybare energikilder løsninger i bygg- og eiendomsprosjekter.

Klimagassutslipp og energibruk

LAB ønsker å gå foran med en 0 – visjon av lokale utslipp av Co2 fra alle våre byggeplasser innen 2030 og minst 1/3 av byggeplassene innen 2024.

Store besparelser kan gjøres allerede i utviklings – og prosjekteringsfasen, og den generelle utviklingen i markedet med flere samspillskontrakter der entreprenør kan bidra inn i tidlig fase er positivt for muligheten til å redusere utslipp i produksjonsfasen.

Ressurseffektivitet og sirkularitet

I LAB planlegges prosjektene slik at minst mulig avfall skal oppstå, og at avfallet i størst mulig grad kan kildesorteres for gjenvinning.  Vi skal halvere avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller material gjenvinnes i våre prosjekter innen 2030 og vi skal redusere avfallsmengde i kg/m2 med 20%.

Målet i LAB er å kildesortere 95 %, godt over gjeldende myndighetskrav på 70 %. For å nå målet må vi både redusere mengden avfall som oppstår på byggeplassen og jobbe aktivt for å  øke sirkulariteten og ombruk av materiell i prosjektene.

LAB vår 2023

Arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, og ved en forsvarlig fremgangsmåte er disse beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

LABs leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning. Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, leder på høyere nivå, e-post til varslingsutvalget  eller ved bruk av varslingsskjemaet under. I skjemaet er det mulig å være anonym.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Brudd på lover, forskrifter og Adferdskoden
 • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
 • Trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
 • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
 • Fare for liv og helse, miljøtrusler

Varslingsutvalget i LAB består av:

 • Silje Ness Kristoffersen – LAB Entreprenør
 • Bengt Breivik – ÅBF
 • Willy Berdahl – FAS
 • Børre Sundsøy – HTB

Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, innleide arbeidstakere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder av LAB.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for LAB å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor LAB.

Dersom du aksepterer å bli kontaktet av granskningsenheten i LAB som foretar undersøkelsene, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.

  JaNei
  Varsling

  Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling hjelper LAB med å rydde opp i og unngå slike forhold.

  Åpenhetsloven

  LAB er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme etterlevelsen av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre enhver tilgang til denne informasjonen.

  LAB følger OECD sine retningslinjer, som er en preakseptert og anbefalt modell for aktsomhetsvurdering.

  Her følger en gjennomgang av hvordan vi jobber med og etterlever åpenhetsloven. Denne redegjørelsen omfatter LAB AS som datterselskap av AF Gruppen ASA (morselskapet).

  Måten vi driver på, definerer oss som selskap. LAB setter krav til sine medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere.

  Åpenhetsloven er med på å sikre etterlevelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomheter som LAB informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Arbeidet med dette skal redegjøres for og publiseres minst en gang i året.

  Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022, og har påvirket vårt arbeid med å identifisere og rapportere potensiell risiko knyttet til innkjøp samt oppfølging av leverandører og underentreprenører i hele konsernet. LAB prioriterer arbeidet med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på våre byggeplasser høyt. Åpenhetsloven er basert på grunnleggende menneskerettigheter relatert til økonomiske, sosiale og politiske rettigheter i arbeidslivet, og er basert på OECD sine retningslinjer.

  Kravene i åpenhetsloven er forankret i styringsdokumenter, gjennom tydelig rolle- og ansvarsfordeling på ulike organisatoriske nivåer, samt at det er integrert i den daglige driften gjennom kurs, prosedyrer, innkjøpsrutiner, kontraktsmaler, rapportering, påseplikt, kontroller på prosjekt og rutiner for varsling.

  Både åpenhetslovens forarbeider og OECDs retningslinjer viser at åpenhetsloven er basert på en risikohåndteringstilnærming, som tilsier at man ikke skal håndtere all potensielle risiko i leverandørkjeden og bygger på proporsjonalitet mellom tiltak og den mulige risikoens art og omfang. LAB har en omfattende leverandørkjede med mange ledd og underleverandører, som igjen har sine leverandørkjeder. LAB har en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger.

  De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene publiseres i AF Gruppens årsrapport for samfunnsansvar og bærekraft.

  Alle har rett til å be om informasjon

  Åpenhetsloven gir enhver rett til å be om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken, og deres håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser.

  Forespørsel via e-post

  Dersom det er spesifikke forespørsler knyttet til enkeltprodukter eller -tjenester, kan dette rettes til det aktuelle prosjekt ved prosjektleder.