Bergens ledende entreprenør­selskap

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer.

Adferdskode

De ansatte har vært med å bygge opp om LAB sitt omdømme som et selskap som er til å stole på. Dette omdømmet blir hver dag påvirket av adferden til hver enkelt ansatt.

LAB er et konsern selskap i rask vekst og i konkurranse. Vekst og lønnsomhet er avhengig av at vi hele tiden har et mål om å avdekke eventuelle feil eller mangler i våre tjenester, prosesser og produkter. Etterlevelse av våre kjerneverdier er derfor avgjørende for at vi skal lykkes over tid i markedet.

Vår konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at vi er til å stole på. Vi ber derfor alle våre medarbeidere om å tenke og handle i henhold til våre kjerneverdier. Ledere i LAB har et overordnet ansvar for å utøve ledelse slik at det bygges en kultur der ryddig adferd anerkjennes, settes pris på og etterleves. Adferdskoden skal benyttes i organisasjonsutviklingsprosesser for å etablere en slik kultur, for å skape engasjement og utvikle kompetanse.

Vi har grunn til være stolte av det selskapet vi har skapt. Det som er bygd opp over mange år, kan rives ned av enkelthendelser. Vi må derfor være kompromissløse når det gjelder å etterleve denne adferdskoden og handle i overensstemmelse med våre kjerneverdier.

Ledergruppen i LAB

LAB skal være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn. Initiativet «De beste folka» startet i 2018, og i den forbindelse ble det satt et mål om å øke kvinneandelen i LAB. For å gjøre LAB til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte, er det derfor satt i gang flere tiltak både når det gjelder rekruttering, tilrettelegging av jobb samt holdningskampanjer.

LAB Entreprenør har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter. LAB har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. Målene og levereglene er nedfelt i selskapets Adferdskode. Alle ansatte i LAB må ved ansettelse skrive under på at de har fått Adferdskoden og at de forplikter seg til å etterleve den. Adferdskoden har i tråd med Diskrimineringsloven til formål å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, eksempelvis nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner knyttet til varsling av kritikkverdige forhold i LAB, herunder brudd på lover og etiske retningslinjer, og det er etablert en elektronisk varslingsportal på lab.no/varsling. Varslingssystemet gjelder både internt og eksternt, og det er oppnevnt et varslingsutvalg som skal følge opp dette.

Alle fellesfasiliteter i LAB sine kontorer er tilrettelagt for at de skal kunne brukes av alle ansatte, også de med nedsatt funksjonsevne. Individuell tilrettelegging av arbeidsplassen gjøres i den grad det er mulig ut fra arbeidets art.

Likestilling i LAB Entreprenør AS

Selskapet hadde 201 ansatte pr. 31.12.2021 herav 20 kvinner. Av disse jobber 4 I administrasjonen, resten prosjektrelatert. Entreprenørbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, men det ønsker LAB å endre.

En trygg arbeidsplass

LAB skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.

lab-om-oss-3

Vi har bygget opp organisasjonen slik at vi lett kan etablere gode prosjektteam sammensatt av personer med ulik alder, erfaring og sosial bakgrunn.

Like viktig som å ha dyktige og kompetente medarbeidere, er det å ha samarbeidspartnere som også besitter høy kompetanse. Derfor samarbeider vi kun med arkitekter, rådgivere og underentreprenører som verdsetter og forstår viktigheten av et tett og godt samarbeid. Sammen er vi effektive og løsningsorienterte når vi gjennomfører prosjekter for kundene våre.

I LAB er vi opptatt av god erfaringsoverføring og det legges vekt på å ha en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen.

Alle våre prosjekter gjennomføres basert på LEAN-prinsipper.

Kompetanse og effektivitet

Våre byggeprosjekter er ofte komplekse med en rekke utfordringer. For å ivareta dette satser LAB på medarbeidere med både høy formell utdanning og lang relevant erfaring.

Våre kjerneverdier

LAB er et verdibasert selskap. Kjerneverdiene er selve grunnfjellet i vår virksomhet. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal kunne identifisere seg med og etterleve kjerneverdiene.

 • null
  Til å stole på
 • null
  Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i henhold til mål og krav
 • null
  Grundighet og hardt arbeid
 • null
  Vilje til lønnsom vekst
 • null
  Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

Samarbeid

LAB Entreprenør har som målsetting å fremstå som den mest samarbeidsvillige og løsningorienterte aktøren i bransjen. Våre aktive eiere og dyktige medarbeidere sørger gjennom tilstedeværelse og innlevelse å skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

lab-om-oss-4

Arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, og ved en forsvarlig fremgangsmåte er disse beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

LABs leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning. Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, leder på høyere nivå, e-post til varslingsutvalget  eller ved bruk av varslingsskjemaet under. I skjemaet er det mulig å være anonym.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Brudd på lover, forskrifter og Adferdskoden
 • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
 • Trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
 • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
 • Fare for liv og helse, miljøtrusler

Varslingsutvalget i LAB består av:

 • Silje Ness Kristoffersen – LAB Entreprenør
 • Bengt Breivik – ÅBF
 • Willy Berdahl – FAS
 • Børre Sundsøy – HTB

Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, innleide arbeidstakere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder av LAB.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for LAB å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor LAB.

Dersom du aksepterer å bli kontaktet av granskningsenheten i LAB som foretar undersøkelsene, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.

  JaNei
  Varsling av kritikkverdige forhold i LAB

  Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling hjelper LAB med å rydde opp i og unngå slike forhold.

  LAB har levert over 500 prosjekter over hele Hordaland siden 1998